Projectbegeleiding

Ondersteuning van uw project 


Wilt u domotica gaan toepassen? Smart Homes wijst u hierbij de juiste weg!

Smart Homes heeft als onafhankelijk kenniscentrum de juiste specialisten in huis die alles weten van de technologie enerzijds, de specifieke doelgroepen anderzijds, en de mens-techniek interactie hiertussen. Binnen een begeleidingstraject wordt uw domoticaproject in de volgende fases doorlopen:
 

  Doel Betrokken partijen
Oriëntatie Beleven en tastbaar maken van domotica
 • Opdrachtgever
 • Smart Homes
 • Eindgebruiker
Ontwerp Vertalen van ideeën naar concrete plannen
 • Opdrachtgever
 • Smart Homes
 • Eindgebruiker
Uitvoering Begeleiding van opdrachtgever tijdens de uitvoering van een project
 • Opdrachtgever
 • Smart Homes
Voorlichting Doelgroep-gerichte voorlichting
 • Opdrachtgever
 • Smart Homes
 • Eindgebruiker
Nazorg Tevredenheid op de lange termijn
 • Opdrachtgever
 • Smart Homes
 • Eindgebruiker


 

Fase 1: Oriëntatie


Hoofdaandachtspunt in deze fase is het beleven en tastbaar maken van domotica. Nieuwkomers op het gebied van domotica kunnen zich oriënteren en voor iedereen is het van belang op de hoogte te blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit kan onder andere door middel van het bezoeken van voorbeeldprojecten en het bijwonen van congressen. Ervaren wat domotica kan betekenen is voor opdrachtgevers een belangrijke drijfveer om domotica toe te passen. Om toekomstige bewoners ook deze kans te geven en zo draagvlak te creëren kan een demonstratiewoning ingericht worden waar toekomstige bewoners kennis kunnen maken met domotica. Voordeel is dat deze kennismaking dan heeft kunnen plaatsvinden voordat men zich in de hectische verhuisperiode bevindt. Ook naar de gevolgen voor de organisatie wordt gekeken. Zo is de acceptatie binnen een organisatie een belangrijke factor voor het slagen van domotica.

 

Fase 2: Ontwerp


Naar aanleiding van de oriëntatiefase hebben betrokken partijen een bepaald beeld bij domotica. Hoofdaandachtspunt in deze fase is dan ook om samen met alle betrokkenen wensen om te zetten in concrete plannen en producten met als doel meerwaarde voor alle betrokken partijen te creëren.
Er kan een functioneel programma van eisen opgesteld worden. In dit document wordt op functioneel niveau vastgelegd waaraan de domotica-installatie moet voldoen. Per functionaliteit wordt vervolgens een technisch concept geschreven. Hierin wordt vastgelegd hoe concreet vorm gegeven kan worden aan een bepaalde functionaliteit. Vervolgens kunnen in een definitief ontwerp leveranciers voor bepaalde producten worden opgenomen.

De meerwaarde die een domotica-systeem voor de uiteindelijke gebruiker heeft wordt voor een groot gedeelte bepaald door details. Bij het vertalen van het definitief ontwerp in een bestek dient daarom veel aandacht besteed te worden aan het op detailniveau bekijken of een gekozen oplossingen wel tot gevolg heeft dat op een goede manier invulling gegeven wordt aan het functioneel programma van eisen. Een perfect geïnstalleerde en eenvoudig te bedienen domotica toepassing die door de bewoner niet gewenst is heeft geen meerwaarde. Maar een gewenste domotica-toepassing die door de wijze van installeren en/of de complexiteit van de interface niet te bedienen is, heeft ook niet het gewenste effect.

 

Fase 3: Uitvoering


In deze fase wordt uw bouwproject ter uitvoer gebracht en kijkt Smart Homes over uw schouder mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we deelnemen aan bouwvergaderingen om u te ondersteunen.

 

Fase 4: Voorlichting


De techniek en de bijbehorende diensten worden uiteindelijk door verschillende personen gebruikt. Iedere gebruiker dient op de hoogte te zijn van de werking van het systeem. Hoofdaandachtspunt in deze fase is het in een vroeg stadium starten met op de doelgroep afgestemde voorlichting. Voorlichting is niet noodzakelijkerwijs een eenmalige activiteit. Indien er behoefte is kan de voorlichting herhaald worden.
 

 

Fase 5: Nazorg & Evaluatie


Belangrijk in deze fase is de aandacht voor de wensen van de gebruiker met als doel tevreden bewoners en dienstverleners en het bewaken van de werking van het systeem. Essentiële aspecten in de nazorgfase zijn het snel en accuraat reageren in het geval van problemen en onduidelijkheden. De gang van zaken tijdens de nazorgfase kan vastgelegd worden in een onderhoudsplan. Aspecten waaraan aandacht besteedt kan worden zijn: het bepalen van een contactpersoon bij problemen, preventief onderhoud en het aanstellen van een verantwoordelijke voor het doormelden van onregelmatigheden.