Innoveren

Innovaties tot leven brengen

 
Als kenniscentrum is Smart Homes actief betrokken bij vele innovatieprojecten. Wij zijn ervan overtuigd dat we zelf onderdeel moeten zijn van innovatietrajecten zodat onze expertise gebruikt kan worden om innovaties vorm te geven en tevens om nog meer ervaringen op te doen en zo te delen met ons netwerk. Hierbij richten we ons met name op het in de praktijk uitproberen van innovaties. Dit vanuit onze visie dat er pas echt sprake is van een innovatie wanneer deze een plekje kan krijgen in het dagelijks leven.
 
Innovatieprojecten voeren we uit op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onze partners worden actief benaderd om samen met ons te participeren in projecten. In deze drie- tot vierjarige projecten werkt Smart Homes samen met commerciële teams, universiteiten en eindgebruikersorganisaties. Binnen deze zeer gevarieerde consortia vervult Smart Homes steeds de rol van intermediair tussen de technische partijen enerzijds en de eindgebruikers anderzijds. Dikwijls is Smart Homes één van de partijen die fungeren als zogenaamde “pilot site”, een organisatie die gebruikersonderzoek coördineert en uitvoert.

De volgende pagina's geven een overzicht van de innovatieprojecten waarbij Smart Homes betrokken is. De projecten zijn ingedeeld aan de hand van de volgende thema’s:


User-Centred Design

 
Smart Homes heeft uiteenlopende expertise in huis om alle verschillende fases van een gebruikersgericht innovatief onderzoeksproject te ondersteunen. User-centred-design methoden en iteratieve ontwerpprocessen staan aan de basis van de bijdrage van Smart Homes in Europees onderzoekswerk. Al vroeg in een onderzoeks- en ontwikkeltraject worden eindgebruikers en belanghebbenden betrokken. Psychologen en mensen met gedragskundige achtergrond vergaren inzicht in de behoeften, wensen en capaciteiten van mensen. Vervolgens worden deze inzichten vertaald naar innovatieve concepten door deze kennis te combineren met expertise op het gebied van bijvoorbeeld industrieel ontwerp, mens-techniek interactie, interactie ontwerp, cognitieve ergonomie en “human-computer interaction”.

Deze concepten worden verder uitgewerkt, door technische vaardigheden toe te passen, in prototypes en/of daadwerkelijke functionaliteiten waarna deze geëvalueerd worden met potentiële eindgebruikers en andere belanghebbenden. De Slimste Woning van Nederland wordt steeds vaker ingezet als onderzoeksfaciliteit binnen Europese onderzoeksprojecten en biedt een scala aan mogelijkheden om (toegepast) gebruikersonderzoek uit te voeren. Regelmatig worden hier dan ook nieuwe prototypes, diensten en functionaliteiten geïnstalleerd en uitvoerig getest met eindgebruikers.
 

Ethiek


Naast alom bekende eisen als gebruiksvriendelijkheid, toegevoegde waarde, toegankelijkheid en duurzaamheid, krijgt ethiek steeds vaker de nodige aandacht. Verder draagt Smart Homes vaak de verantwoordelijkheid voor een deel van de disseminatiewerkzaamheden. Door optimaal gebruik te maken van het uitgebreide en waardevolle netwerk (waaronder de partnercommunity) van Smart Homes kunnen we waarborgen dat deze innovatieve nieuwe inzichten een weg vinden naar de Nederlandse markt. Naast nadruk op de eindgebruiker en de verspreiding van kennis, is Smart Homes ook steeds vaker betrokken bij de inbedding van technologie in de organisatie. Wat betekenen deze innovaties voor de organisatie en onderliggende processen?